Zašto ovo radimo?

Socio-emocionalne i interkulturalne kompetencije do sada nisu bile eksplicitno uključene u nacionalne obrazovne sustave u Europi. Projektom se nastoji promijeniti uloga tih kompetencija u obrazovnim okruženjima, posebno u školama. Projektom je predviđen sljedeći sustavni učinak:

a) uvođenje HAND in HAND teme u programe inicijalnoga i kontinuiranoga profesionalnog usavršavanja školskoga osoblja i drugih obrazovnih djelatnika;

b) uvođenje HAND in HAND teme u kurikularne i izvankurikularne aktivnosti za učenike kroz cijelu obrazovnu vertikalu;

c) promjena u legislativi, čime se omogućuje potpuna primjena pristupa čitave škole; i

d) cjelokupna promjena vrijednosti unutar obrazovnih sustava u smislu transformiranja kulture visoke kompetitivnosti u europskim školama, kako bi se u njima razvila snažnija društvena i emocionalna empatija, a što se može smatrati alternativnim putem ka visokom učeničkom postignuću.