Vad arbetar vi med?

HAND in HAND-projektet går ut på att utveckla ett EU-baserat utbildningsprogram för SEI-(Sociala Emotionella och Interkulturella) kompetenser. Syftet med projektet är att utveckla ett användbart systematiskt verktyg som, fritt tillgängligt, kan användas för att arbeta med dessa frågor i Europa. Projektet svarar upp mot det behov som finns i Europa och resten av världen av att skapa inkluderande skolmiljöer där varje elev kan känna sig delaktig och ges möjlighet att nå sin fulla potential.

Det övergripande syftet med HAND in HAND-projektet är att bidra till inkluderande samhällen genom att stärka den sociala, emotionella och interkulturella kompetensen hos såväl elever som skolpersonal. Det sker genom att inkludera Hela Skolan (i vårt fall: elever från en klass eller flera, deras lärare, personal med olika stödfunktioner och rektor) som kommer att samverka i ett gemensamt och sammanhängande arbete.

SEI-kompetenser har en dokumenterat positiv betydelse för resultat på individ- och skolnivå. Trots det är dessa kompetenser inte alltid tydligt uttryckta eller finns med inom alla utbildningssystem i Europa. Ett viktigt mål med HAND in HAND-projektet är därför att ändra den roll som SEI-kompetenser har i utbildningssammanhang.

Projektets målsättning är att
Resultat
Vad är SEI-kompetenser?
Varför är SEI-kompetenser viktiga?