Vad är SEI-kompetenser?

CASEL (2013) beskriver fem dimensioner av socioemotionella (SE) kompetenser hos elever som också har tillämpats på skolpersonal (Schonert-Reichl, Hanson-Peterson m.fl., 2015). Dessa dimensioner är:

  • självkännedom (identifiera och känna igen känslor och ha förståelse för konsekvenser av olika beteende, korrekt självbild, identifiera egna styrkor, behov och värderingar, upplevd förmåga osv.),
  • självkontroll (impulskontroll och förmåga att behärska de egna känslorna, tankar, beteenden, motivation och disciplin, stresshantering osv.),
  • social medvetenhet (uppskatta mångfald, perspektivtagande, empati, respekt för andra, förståelse för och uppskattning av familj, skola, gemensamma resurser osv.),
  • relationskompetenser (upprätthålla positiva och uppskattande relationer, kommunikationskompetens, socialt engagemang och byggandet av relationer, samarbete, konflikthantering osv.) och
  • ansvarigt beslutsfattande (problemlösning, göra konstruktiva och respektfulla val beträffande det egna beteendet och social samvaro som baseras på personligt, moraliskt och etiskt ansvar osv.).

Inom dessa breda kompetenskluster kommer fokus att ligga på elevernas och skolpersonalens självkännedom, självkontroll, social medvetenhet och relationskompetenser.

Interkulturella (I) kompetenser definieras som förmågan att kommunicera på ett effektivt och lämpligt sätt i interkulturella möten utifrån individens:

  • interkulturell kunskap (t.ex. självkännedom, förståelse för och kunskap om skillnader),
  • kompetenser (t.ex. att kunna se ur andra människors perspektiv, att kunna lyssna, observera och tolka, att analysera, värdera och relatera, förmåga att tolka ett dokument eller en händelse ur olika kulturella aspekter, förmågan att förvärva ny kunskap om en kultur och kulturbundna vanor) och
  • attityder (respekt – värdesätta andra kulturer och kulturell mångfald, öppenhet – för interkulturellt lärande och gentemot personer från andra kulturer, fördomsfrihet, nyfikenhet och upptäcktslust – tolerans för olikhet och osäkerhet)

(Deardorff, 2004, 2015; Frello, 2006; Blell & Doff, 2014).

Projektets målsättning är att
Resultat
Varför är SEI-kompetenser viktiga?