Leibniz-institutet för forskning och information om utbildning (DIPF)

Kortfattad beskrivning

Leibniz-institutet för forskning och information om utbildning (DIPF) är en central institution inom utbildningsforskning och utbildningsinformation. Institutet grundades 1951 i Frankfurt am Main. DIPF stöder utbildningsforskning, utbildningspraxis, riktlinjer för utbildning och utbildningsadministration som bygger på vetenskapligt grundade nätverkstjänster samt utvärderingar av forskning och utbildningssystem. Som medlem i Leibniz Association inriktar DIPF sin grundläggande forskning på innovativt utvecklingsarbete och dess implementering till gagn för samhället. Mer än 300 medarbetare, varav hälften är forskare och vetenskaplig personal, ägnar sig åt grundläggande forskning om innovativt utvecklingsarbete och implementering. Forskningen omfattar individuella, institutionella och systemiska aspekter på utbildning. Dessa kompletteras av studier inom utbildningshistoria och datavetenskapliga utbildningsmetoder. DIPF deltar i olika projekt över hela världen och samarbetar med universitet och forskningsinstitutioner samt vetenskapliga institutioner för infrastruktur. Tack vare dess biblioteks-, arkiv- och informationsvetenskapliga tjänster fungerar DIPF som ett nav inom dokumentation för alla utbildningsrelevanta ämnen.

Partnerns roll i projektet

DIPF:s huvudsakliga ansvarsområde är utvärdering av HAND in HAND- projektet. För att säkerställas att effekterna kan mätas på ett korrekt och pålitligt sätt kommer DIPF att ha en aktiv roll inom alla projektfaser (i synnerhet för att mäta effekterna av utbildningsprogrammen vid fältstudierna.). Därutöver kommer DIPF att ha ett nära samarbete med TUM och hjälpa till att utveckla bedömningsverktyg för HAND in HAND-projektet.. Som delegerat organ säkerställer DIPF också att undersökningsresultaten från projektet kan användas för att utforma nationella riktlinjer.

Läs mer: http://www.dipf.de/en/dipf-news

Personal som är verksam inom projektet

Svenja Vieluf

Svenja är fil.dr i psykologi (avhandlingens titel: “Öğretmek or Enseñar? A cross-national study of teachers’ professional competence and teaching quality”). Hon har en postdoktoral tjänst som forskare vid institutionen för utbildningskvalitet och utvärdering vid DIPF. Hennes forskning är huvudsakligen inriktad på kvalitet i undervisning och skola med fokus på mångfald i klassrummet samt mångkulturell undervisning och inlärning. Svenja har deltagit i flera nationella och internationella storskaliga undersökningar: ”Assessment of student achievements in German and English as a foreign language” (DESI), ”OECD Teaching and Learning International Survey” (TALIS) och ”Programme for International Student Assessment” (PISA). Hon har varit forskande docent vid College for Interdisciplinary Educational Research som finansierades av Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Jacobs Foundation och sex Leibniz-institut (www.ciderweb.org). För närvarande är hon en av ledarna för DFG-projektet ”Modeling educational effectiveness and equity at the school level” (MeChS).

  

Mojca Rožman

Mojca Rožman är akademisk medarbetare vid institutionen för utbildningskvalitet och utvärdering vid Leibniz-institutet för forskning och information om utbildning (DIPF). Hon är fil.dr i statistik för samhällsvetenskap (avhandlingens titel: ”Effect of sample composition in the estimation of item parameters and proficiency estimation in international large-scale assessments”). För närvarande deltar hon i utformningen av enkäter för PISA 2018. Hon har tidigare deltagit i olika IEA-studier i Slovenien (TIMSS, PIRLS, TALIS, SITES). Hon är inriktad mot metodik och sekundära analyser av internationella storskaliga kunskapsundersökningar.

Nina Roczen

Nina är fil.dr i psykologi (avhandlingens titel: ”Environmental competence: the interplay between connection with nature and environmental knowledge in promoting ecological behaviour”). Hon är postdoktoral forskare vid institutionen för utbildningskvalitet och utvärdering vid DIPF. Hennes huvudsakliga forskning är inriktad på miljöutbildning/miljökompetens, (global) medborgarskapsutbildning/global kompetens och storskaliga kunskapsundersökningar. För PISA 2018 har Nina varit involverad inom utformningen av enkäter inom området ”global kompetens”) och inom dataanalys på internationell nivå. För PISA 2015 tog hon, även på internationell nivå, fram enkätmaterial för mätning av elevernas socioekonomiska bakgrund, samordnade de nationella anpassningarna av enkäterna och var involverad i arbetet med dataanalyser. Dessutom deltog hon i projektet ”living and learning democracy”.