Publikationer

Nyhetsbrevet presenterar projektuppdateringar och information och en samling relevanta artiklar om ämnena, i syfte att bidra till debatten och öka medvetenheten om vikten av utveckling av socioemotional kompetens.

Nyhetsbrevet presenterar projektuppdateringar och information och en samling relevanta artiklar om ämnena, i syfte att bidra till debatten och öka medvetenheten om vikten av utveckling av socioemotional kompetens.

I februari 2019 blev Maria Rasmusson intervjuad av tidningen Elevhälsa. I artikeln lyfter Maria Rasmusson fram personalen i skolans elevhälsa. I Hand i Hand-programmet så ingick personal från elevhälsa. Vi tyckte att det var viktigt att de fick kännedom om programmet. Personalen inom elevhälsa har ofta en stor kunskap om dessa frågor. Elevhälsan har en viktig roll och kan stötta lärarnas arbete. Vi vet att lärares relationskompetens och förmåga att få kontakt med elever är en av de viktigaste faktorerna för elevernas skolframgång. Elevhälsan träffar inte alla elever varje dag och organiseras på lite olika sätt i olika kommuner. Personal i elevhälsan stöttar ofta enskilda elever men kanske skulle de i ännu större utsträckning ges möjlighet att lyfta upp vikten av SEI-kompetenser hos lärare och elever för att kunna arbeta mer förebyggande i skolan? I Hand i Hand-projektet tror vi att det är viktigt att arbeta med alla grupper i hela skolan för att få ett gott resultat. I en förlängning tror jag att personal i elevhälsan har en nyckelroll i ett arbete med SEI-kompetenser på hela skolan.

Elever och personal i 48 högstadieskolor i Sverige, Tyskland, Slovenien och Kroatien kommer att få pröva en helt ny modell som ska leda till att färre elever drabbas av psykisk ohälsa i framtiden. Mittuniversitetet leder arbetet som ska utmynna i ett utbildningsprogram som alla skolor får ta del av utan kostnad.

Katalogen presenterar en samling av erfarenhetsbaserade SEI-program för elever. Genom att undersöka bakgrund och de praktiker som redan har använts i de länder som ingår i HAND in HAND-projektet och internationellt, så har en översikt över vad som redan existerar på området, vad som fungerar och vad som kan läras från tidigare SEI-program sammanställts. Dessa erfarenheter används i planeringen av HAND in HANDs eget program för utveckling av policy, praxis och forskning.

Katalogen presenterar en samling av evidensbaserade SEI-program och forskning som har undersökt implementering och underlättande för skolpersonal. Genom en genomgång av existerande internationell forskning och de praktiker som redan används i de länder som deltar i HAND in HAND-projektet, har erfarenheter och rekommendationer samlats in. Dessa erfarenheter används för planering och professionell utveckling av HAND in HAND SEI-programmet för skolpersonal.

Katalogen för utvärdering av sociala, emotionella och interkulturella kompetenser innehåller en forskningsöversikt av vetenskapligt grundade verktyg för utvärdering av SEI-kompetenser (från open acces och peer reviw-granskade tidsskrifter). Dessutom ingår ett urval mätmetoder av SEI från de länder som ingår i HAND in HAND-projektet (Kroatien, Tyskland, Slovenien  och Sverige).

Alla unga människor ska ges samma möjlighet att delta i, och kunna tillägna sig, en inkluderande undervisning med hög kvalitet.