Network of Education Policy Centres (NEPC)

Kortfattad beskrivning

Network of Education Policy Centres (NEPC) är en internationell icke-statlig organisation med 24 institutionsmedlemmar från 18 olika länder. NEPC grundades 2006 och etablerades formellt 2008. Organisationen har fyra anställda (verkställande direktör, ekonomichef, programchef och administrativ chef). NEPC:s medlemmar består av offentliga och privata organisationer som arbetar med utbildning på olika nivåer, från utbildningsforskning och analys av riktlinjer för lärarutbildning och skolbaserad verksamhet. Nätverkets bidrag till att förbättra utbildningspolitiken inom regionen avspeglas i dess mycket innehållsrika projektportfolio som innefattar stora projekt i flera länder. NEPC:s mål är att främja en flexibel, deltagande, evidensbaserad och transparent utbildning.

Partnerns roll i projektet

NEPC kommer att leda arbetet med spridning av resultat och att skapa transparens inom HAND in HAND-projektet. Dess uppgift är att se till att projektet och resultaten är lättillgängliga. De ansvarar för spridning av information kring HAND in HAND-programmen och de rekommendationer som formuleras som ett resultat av projektet, samt för uppmuntran till användandet av de olika programmen.  NEPC är ett internationellt nätverk av olika centrum för policyarbete inom utbildning med 24 medverkande institutioner i 18 länder (Slovenien, Kroatien, Serbien, Bosnien, Kosovo, Albanien, Makedonien, Lettland, Estland, Litauen, Ryssland, Kirgizistan, Azerbajdzjan, Moldavien, Montenegro, Turkiet, Tjeckien, Georgien). Som medlem i policy-nätverket SIRIUS EU för undervisning av barn och ungdomar med invandrarbakgrund, har de tillgång till yrkesverksamma, forskare och beslutsfattare som arbetar med undervisning för flyktingar och invandrare inom EU. NEPC kommer att samordna och arbeta för projektets synlighet och spridning och, genom effektiv ledning och samordning, sörja för god kvalitet och kontinuerlig övervakning av arbete och ekonomi.

Läs mer: http://www.edupolicy.net/

Staff members involved in the project

Lana Jurko

Lana Jurko har varit verkställande direktör för NEPC sedan 2008. Hon har ansvarat för mer än ett dussin internationella projekt och publikationer inom ämnesområden som tillgång till utbildning, rättvisefrågor och politik. Hon har erfarenhet av att skriva förslag på policydokument och utarbeta färdiga policydokument, lägesbeskrivningar och pressmeddelanden och hon har ett stort nätverk av experter och beslutsfattare inom detta område. Som styrelsemedlem i det politiska EU-nätverket SIRIUS har hon god kontakt med olika EU-organisationer inom det här området.

Raffaella d’Apolito

Raffaella d’Apolito har varit administrativ chef för NEPC sedan 2013. Hon har goda erfarenheter inom organisation av möten och konferenser och viktig kompetens inom utformning, styrning och system för utvärdering. Hon har även god erfarenhet av budgetövervakning och finansiell rapportering inom EU-projekt.