Mittuniversitetet – Mid Sweden University (MIUN)

Kortfattad beskrivning

Mittuniversitetet (MIUN) är ett statligt universitet i mitten av Sverige. Universitetet har två campus, ett i Sundsvall och ett i Östersund. Ett av MIUN:s profilområden är inriktad mot webbaserad utbildning och distansutbildning, vilket gör högre utbildningar tillgängliga för fler personer, i synnerhet på den norrländska landsbygden. Den största avdelningen vid universitetet är avdelningen för utbildningsvetenskap där lärarutbildningen finns. Vid MIUN finns en bredd av forskningserfarenhet inom: skolutveckling och inkluderande utbildning, bedömning av både kognitiv och emotionell kompetens, digitalt lärande, kvantitativa och kvalitativa metoder, inlärning av andra-språk, undervisning av flerspråkiga elever, didaktisk forskning inom naturvetenskap, matematik och läsutveckling samt inom området klassrumsforskning.

Partnerns roll i projektet

MIUN kommer att ansvara för HAND in HAND-projektets genomförande i Sverige. Som samarbetspartner kommer universitetet att ansvara för att sprida resultaten från HAND in HAND-projektet till beslutsfattare på olika nivåer med ansvar för att skapa riktlinjer och policydokument. Vid MIUN finns lång erfarenhet av storskaliga kunskapsundersökningar och därför kommer MIUN att ansvarar för kvalitén i genomförandet av projektet genom att leda kvalitetssäkringsarbetet. Universitetet kommer att ha ett nära samarbete med andra partners inom flera arbetsområden  och aktiviteter i anslutning till HAND in HAND-projektet och utvecklingen av HAND in HAND-programmen (för elever och skolpersonal).

Läs mer: https://www.miun.se/en/

Personal som är verksam inom projektet

Maria Rasmusson

Hon är fil.dr och lektor i pedagogik och har kompetens inom områdena läsförståelse, digital läsning, digital kompetens, pedagogik och storskalig dataanalys. Maria har en masterexamen inom samhällsvetenskap med psykologi som huvudämne och en masterexamen för gymnasiet (psykologi och religion). Hon har undervisat i psykologi på gymnasie- och universitetsnivå. Hon har arbetat med PISA-undersökningen i Sverige i tio år och medverkade nyligen i ett nordiskt forskningsprojekt inom sekundäranalys av PIAAC-data. Hennes forskning omfattar likvärdighet inom utbildningssystem, bedömning, läsförståelse, elevers välbefinnande och långsiktiga effekter av gymnasieutbildning.

  

Magnus Oskarsson

Han är fil.dr och lektor i naturvetenskapernas ämnesdidaktik och forskar om emotionella komponenter i elevers inlärning. Hans avhandling handlade om elevers attityder till och intresse för naturvetenskap. Han har specialkompetens inom storskaliga kunskapsundersökningar, kvantitativa metoder och statistik. Han arbetar för närvarande med utvärdering av ett skolutbildningsprojekt och är internationell samordnare för ROSE-projektet (Relevance of Science Education). Vidare är han en av TIMSS ämnesspecialister inom naturvetenskap i Sverige och ansvarade för den nationella projektledningen för PISA i Sverige mellan 2010 och 2015.

  

Nina Eliasson

Hon är fil.dr i naturvetenskapernas ämnesdidaktik och forskningsintresset är inriktat mot genusfrågor inom naturvetenskaplig utbildning. Hon har en masterexamen i pedagogik för matematik och naturvetenskap för högstadiet och en fil.kand. i samhällsvetenskap med pedagogik som huvudämne. Hon var en av de naturvetenskapliga ämnesspecialisterna för PISA i Sverige mellan 2011 och 2016 och PISAs ämnesspecialist på problemlösning mellan 2011 och 2013. Nina har även ett uppdrag som naturvetenskaplig ämnesspecialist för TIMSS, Sverige.

Helene Dahlström

Hon är doktorand i pedagogik och är speciellt intresserad av skrivande med olika teckensystem, både digitalt och med penna och papper. Helene är utbildad specialpedagog och har arbetat som detta i tio år. Hon har även arbetat som lärare för barn med svenska som andraspråk i ämnet svenska inom grundskolan. För närvarande arbetar hon med sin avhandling och undervisar vid lärarutbildningen vid Mittuniversitetet.