Ministry of Education, Science and Sport (MESS)

Kortfattad beskrivning

Ministry of Education, Science, and Sport (MESS) ansvarar för att definiera strategi- och utvecklingsmål inom grundutbildning, gymnasieutbildning, högre utbildning och forsknings- och utvecklingsarbete i Slovenien. I fråga om utbildning utgör ministeriet en expertbas som arbetar med anpassning av politiska dokument inom utbildningspolitik, utarbetar lagförslag och hanterar utbildningspolitiska handlingar och stärker utbildningssystemet med utförliga analyser och övervakar läget och utveckling inom utbildning, utvecklar nya verktyg för att uppnå de utbildningspolitiska målen och utverkar planer för de nödvändiga ekonomiska resurserna inom utbildning. Genom olika direktorat täcker MESS alla utbildningsområden (från förskola till universitet).

Partnerns roll i projektet

I HAND in HAND-projektet har Education Development Office en framträdande  roll. Denna instans utför arbete som hör ihop med statliga yrkesråd för utbildning, deltagande i det europeiska nätverket för utbildningsinformation (Eurydice), utvärdering av utbildningssystemet, projektledning av EU:s sammanhållningspolitik, förberedande arbete med grundläggande delar inom forskning och utveckling inom förskolan, grundskolan, gymnasiet och högre utbildning, vuxenutbildning, musikutbildning och utbildningsprogram för barn och ungdomar med särskilda behov.

Läs mer: http://www.mizs.gov.si/en/

Personal som är verksam inom projektet

Aleš Ojsteršek

Han är ledare för Education Development Office vid MESS, tidigare sekreterare vid Office for Youth som utvecklar och leder projekt för ungdomar och utvecklar rekommendationer för ungdomssektorn och arbetar med EU:s sammanhållningspolitik samt med personalutveckling i Slovenien. I projektet är hans uppgift att säkerställa att de föreslagna riktlinjerna kan omsättas politiskt. Han ansvarar för det formella införandet av föreslagna riktlinjer inom den slovenska utbildningssektorn. Vidare ansvarar han för att sammanställa delresultat och att säkerställa spridning och tillämpning av resultat.

Stanka Lunder Verlič

Hon är fil.dr i mångkulturalism (titel på avhandlingen: Education and qualifications of elementary school teachers in the U.S. state of Kansas and Slovenia for teaching in classes with immigrant children). Hon arbetar rådgivande med frågor om: mångkulturell utbildning, adekvat undervisning inom grundutbildning med avseende på mångkulturella ämnesfrågor för grundskollärare grundskollärares arbete med barn med invandrarbakgrund; utveckling av mångkulturell kompetens och hon bidrar med praktisk erfarenhet kring arbete i heterogena miljöer.

Mija Javornik

Hon arbetar med administration av en rad olika nationella och internationella policy-relevanta projekt. Hon ansvarar för nationell databassupport (inom utbildning).