Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Kratek opis

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je odgovorno za opredelitev strateških in razvojnih ciljev s področja osnovnošolskega, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti v Sloveniji. Natančneje, v povezavi z izobraževanjem, opredeljuje strokovne podlage za sprejem političnih dokumentov na področju izobraževalne politike, pripravlja zakone in izvaja predpise o izobraževalni politiki. MIZŠ vzpostavlja in krepi sistem celovitih analiz, spremlja stanje in razvoj v izobraževanju, razvija nova orodja za doseganje ciljev izobraževalne politike in načrtuje potrebna finančna sredstva za izobraževanje. MIZŠ prek različnih direktoratov pokriva vsa področja izobraževanja (od predšolskega do univerzitetnega).

Partnerjeva vloga v projektu

V projektu ROKA v ROKI bo imel najpomembnejšo vlogo Urad za razvoj izobraževanja. Urad opravlja naloge, ki so povezane z delom vladnih strokovnih svetov za izobraževanje, s sodelovanjem v evropskem informacijskem omrežju Eurydice, z evalvacijo šolskega sistema, z vodenjem projektov kohezijske politike Evropske unije ter s pripravo podlag za razvojno-raziskovalno delo za področja predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva, višjega strokovnega šolstva, izobraževanja odraslih, glasbenega šolstva ter izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Preberi več: http://www.mizs.gov.si/en/

Osebe vključene v projekt

Aleš Ojsteršek

Aleš je direktor Urada za razvoj izobraževanja na MIZŠ in nekdanji sekretar Urada za mladino. Skrbi za razvoj in upravljanje projektov na področju mladinskega sektorja, za razvoj normativnih področij mladinskega sektorja in deluje na področju kohezijske politike EU in razvoja človeških virov v Sloveniji. Njegova vloga v projektu je zagotoviti politično izvedljivost predlaganih smernic in njihovega uradnega uvajanja v slovenski izobraževalni prostor. Prav tako bo sodeloval pri evalvaciji končnih rezultatov, njihovi uporabi in diseminaciji.

Stanka Lunder Verlič

Stanka je doktorica edukacijskih ved (multikulturalizma, naslov teze: Izobraževanje in usposobljenost razrednih učiteljev v zvezni državi Kansas in Sloveniji za poučevanje v razredih z otroki priseljenci). Pri svojem delu se ukvarja med drugim: z multikulturno vzgojo, ustreznostjo dodiplomskega izobraževanja v zvezi z multikulturnimi temami za učitelje osnovnih šol, učiteljih osnovnih šol za delo z otroki priseljenci ter razvoju multikulturnih kompetenc.

Mija Javornik

Mija Javornik, zaposlena v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja, je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,  zadolžena za razvoj in poročanje s področja človekovih pravic v izobražovanju. Teme, za katere je Mija Javornik odgovorna, so: Etika ter aktivnosti za dvig socialnih kompetenc za varno in spodbudno učno okolje, Razvojne aktivnosti na področju migracijskih tokov in integracijskih procesov, Državljanska vzgoja in demokracija, EU teme v šolah, Vključevanje v mednarodne aktivnosti na področju razvoja vzgoje in izobraževanja za ranljive skupine (poročanje nekaterim delovnim telesom),  Sodelovanje v različnih komisijah, skupinah zaradi koordinacije in sinergije dejavnosti MIZŠ z dejavnostmi drugih institucij na področju preduniverzitetnega izobraževanja ter spremljanje rezultatov nacionalnih in mednarodnih raziskav.