Kaj počnemo?

ROKA v ROKI je EU projekt za skupno vpeljavo politik na področju vzgoje in izobraževanja. Projekt bo v obliki javnopolitičnega eksperimenta razvil, preizkusil in ovrednotil javno dostopno sistemsko orodje ‒ univerzalen socialno-emocionalni in medkulturni (SEM) program izobraževanja: program ROKA v ROKI. Izhodišče projekta je zaznana potreba po izgradnji vključujočih skupnosti za vse učence, kjer bi se ti počutili sprejete, in kjer bi lahko dosegali in uresničili svoje potenciale tako na evropski kakor mednarodni ravni. Program ROKA v ROKI za učence in strokovne delavce temelji na pomembnosti odnosa za posameznikov razvoj in njegovo učenje.

Temeljni cilj programa ROKA v ROKI je prispevati k izgradnji vključujočih skupnosti preko izboljšanja SEM kompetenc tako učencev kot strokovnih delavcev – pristop celotne šole. Pristop celotne šole pomeni, da je vključena celotna šolska skupnost (v našem primeru: učenci enega razreda, njihovi učitelji, svetovalni delavci in ravnatelj), ki si skupaj prizadevajo za doseganje zadanih ciljev s poudarkom na povezovanju in sodelovanju.

Čeprav raziskave kažejo, da razvite SEM kompetence pozitivno vplivajo na številne izide tako na ravni posameznika kakor na ravni šole, le-te zaenkrat praviloma še niso sistematično vključene v vse nacionalne izobraževalne sisteme v Evropi. Projekt želi pripomoči k spremenjeni vlogi SEM kompetenc ter njihovem sistematičnem vpeljevanju na področje vzgoje in izobraževanja v partnerskih državah in širše.

Cilji projekta
Glavni rezultati
Kaj so SEM kompetence?
Zakaj so SEM kompetence pomembne?