Institutet för samhällsforskning i Zagreb (ISRZ)

Kortfattad beskrivning

Institutet för samhällsforskning – Zagreb (ISRZ) – Centre for Educational Research and Development (CERD) bedriver samhällsnyttig vetenskaplig forskning, såväl grundforskning som tillämpad kvantitativ och kvalitativ forskning inom olika samhälleliga områden i Kroatien. Vid ISRZ  arbetar 23 forskare med fil.dr i sociologi, psykologi, utbildningsvetenskap, filosofi, statsvetenskap och kulturantropologi samt fem doktorander. ISRZ:s forskningsområden handlar om ungdom, utbildning, vetenskap, religion, hållbarhet, genusvetenskap och kulturvetenskap. Centre for Educational Research and Development (CERD) är en forskningsenhet inom ISRZ vilken ansvarar för grundläggande och tillämpad forskning inom utbildningsområdet. Forskningscentrets målsättning är att utveckla utbildningspolitik och utbildning i Kroatien genom sin forskning. Centret strävar mot nationellt och internationellt erkännande inom tvärvetenskaplig forskning och utvecklingsforskning inom utbildningsområdet.

Läs mer: http://www.idi.hr/en/

Partnerns roll i projektet

ISRZ kommer att ansvara för genomförande av HAND in HAND-projektet i Kroatien och kommer, i egenskap av delegerat organ, att svara för att resultaten skalas upp till nationell politisk nivå. Centret kommer att leda HAND in HAND-projektet för elevers utveckling och ha ett nära samarbete med NEPC för att sprida resultaten i Kroatien.

Personal som är verksam inom projektet

Iris Marušić

Hon är fil.dr i psykologi. Hennes främsta kompetens finns inom planering, organisering och genomförande av projekt, organisation och ledning av projektteam, förbättringsarbete inom skolan, föreläsningskompetens som förvärvats genom presentationer vid olika nationella och internationella konferenser, ledning av workshops, undervisning inom grund- och doktorandutbildning. Hon har erfarenhet av team- och projektledning. För närvarande leder hon centret för utbildningsforskning och utveckling vid institutet för samhällsforskning i Zagreb. Hon har även erfarenhet av att arbeta som projektledare, lärare vid sommarkurser, projektkoordinator, ordförande och medlem i program- och organisationskommittéer vid vetenskapliga konferenser. Hon har arbetat i mångkulturella miljöer (deltagande i internationella projekt och sommarkurser); deltagit i utformning och utveckling av styrdokument för utbildning som medlem i arbetsgrupper för utformning av the Strategy for Education, Science and Technology of the Republic of Croatia samt arbetat med utformning av läroplansdokument som del av läroplansreformen.

  

Saša Puzić

Han är fil.dr i utbildningssociologi, och hans avhandling har titeln ”Education and ethnicity: a comparative analysis of European experiences”. Hans forskningsfält  är interkulturell utbildning och skillnader i jämlikhet inom utbildning. Han planerar, organiserar och genomför projekt, gör sekundära analyser av data från internationella kunskapsmätningar samt organiserar och håller i workshops ute på skolor.

Jelena Matić

Hon är doktorand i psykologi och arbetar med sin avhandling: “The association between personality, cognitive ability and proneness to prejudice towards different social groups” (inklusive invandrare) och är fil.mag. och fil.kand. i psykologi. Hennes forskning omfattar utbildningspsykologi (elevprestationer, självuppfattning, motivation och lärstrategier), personlighet och socialpsykologi (fördomar, diskriminering) och inkluderande utbildning. Hon har erfarenhet av att arbeta som lärare för universitetsstudenter samt erfarenhet av projektledning i nationella utbildningsprojekt (IPA-program) och dataanalys.

  

Iva Košutić

Hon är fil.dr i sociologi och hennes avhandling har titeln: ”Cultural capital and social position of the family as factors of educational inequalities”. Hon skrev sin avhandling vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid universitetet i Zagreb. Hon har även en fil.kand.-examen i sociologi från samma fakultet. Hon har erfarenhet av forskning inom utbildningssociologi och har deltagit i forskningsprojekt inom olika områden som kvalitet inom grundskola, den sociala dimensionen av gymnasieutbildning, finansiering av högre utbildning och likvärdighet inom högre utbildning. Under tidigare forskningsprojekt har hon deltagit i alla projektfaser – utveckling av ramverk för begrepp, utformning och tes av forskningsinstrument, insamling av kvantitativa och kvalitativa data, utformning av kvantitativ och kvalitativ dataanalys och spridning av resultaten. Hon är också en erfaren universitetslärare.

Ivana Jugović

Hon är fil.dr i psykologi (avhandlingens titel:  ”The importance of gender roles and stereotypes in the explanation of academic achievement and vocational choices”). Hennes forskningserfarenhet omfattar utbildningspsykologi och genuspsykologi; kompetens inom kvantitativa och kvalitativa metoder; ledarskap- och ledningskompetens som baseras på hennes medverkan som forskningsadministratör i projekt och som ordförande i nämnder; erfarenhet av arbete i tvärvetenskapliga team; erfarenhet från undervisning av universitetsstudenter; erfarenhet inom utformning och organisering av workshops och handledarkurser.