Högskolan VIA

(i samarbete med ”The Danish Society for the Promotion of Life Wisdom in Children”: Boerns Livskundskab (BL))

Kortfattad beskrivning

Som Danmarks största universitet för tillämpad vetenskap utvecklar och erbjuder högskolan VIA (www.via.dk) olika ackrediterade program inom pedagogik, socialpedagogik, hälsa, teknik, handel osv. Med sina mer än 18 000 studenter och 2 100 medarbetare erbjuder VIA program och utbildningar inom fyra yrkesområden fördelade på fyra olika fakulteter. VIA:s lärarutbildning är den största i Danmark och alla utbildningsprogram förenar teori, projektarbete, arbetspraktik samt simuleringsbaserad utbildning och e-lärande. VIA har under lång tid utformat läroplanen i nära samarbete med yrkespraktikplatser och de viktigaste intressenterna såsom lärare, pedagoger, rektorer och regionala och nationell institutioner. VIA kombinerar de senaste forskningsrönen och lärmiljöer med sina samarbetspartners förståelse för praktikrelaterade utmaningar och möjligheter.

Partnerns roll i projektet

VIA kommer tillsammans med BL att ansvara för utvecklingen av HAND in HAND utbildningsprogrammet för personal för att stärka deras SEI-kompetenser. Via kommer också att ansvara för utbildning av lokala handledare (som sedan arbetar nationellt ute på partnerskolor). VIA utvecklar även material för utbildning av personal inom skolan. Vidare granskar VIA befintlig litteratur om utbildning av skolpersonal och dess effekter (forskning och praktik) i Europa och övriga världen.

Läs mer om VIA: http://en.via.dk/ och om The Danish Society for the Promotion of Life Wisdom in Children: https://trainingempathy.com/about-us/

Personal som är verksam inom projektet

Brigitte Lund Nielsen

Hon är fil.dr i utbildningsforskning, (avhandlingens titel: ”Science teachers’ meaning making of teaching practice, collaboration and professional development”) och är fil.mag. i vetenskapsutbildning och geovetenskap samt har en lärarexamen. För närvarande arbetar hon som lektor och leder VIA:s program för yrkesutbildning vid forsknings- och utvecklingscentret för yrke och utbildning. Birgitte har lång erfarenhet av undervisning och handledning vid lärarutbildning och i forskningsprojekt. I synnerhet har hon breda erfarenheter av forskning inom lärarutbildning och fortbildning, t.ex. i form av forskning inom projektet QUEST 2012–2015 där hon utvecklade och testade en modell för fortbildning för lärare. Hon har även erfarenhet av både kvalitativ och kvantitativ metod och granskning av forskning, och hon utvärderade t.ex. Danish Relational Competence Project 2012–2016. Därutöver har hon erfarenhet av forskning inom EU-projekt (t.ex. AR-sci 2015–2017).

Länk till lista med publikationer

  

Elsebeth Jensen

Hon är fil.dr i didaktik/utbildningsforskning och har arbetat som adjunkt inom lärarutbildning sedan 1995, varit institutionsledare mellan 2007 och 2011 och är för närvarande vice dekan för lärarutbildningen vid VIA. Under arbetet med sin doktorsavhandling undersökte hon samarbete mellan lärare och student i fråga om mål, kursinnehåll och de metoder som används. Avhandlingen byggde på en teoretiskt baserad, empirisk undersökning av hur samarbete utvecklas och hur kursinnehållet tar form i klassrummet, med särskilt fokus på vad som är betydelsefullt vid lärares och elevers meningsskapande i samarbetsprocesser. Hon har erfarenhet av forskning vid t.ex. VIA:s center med fokus på inkluderande lärmiljöer (2008–2011), och från Centre for Inclusion (2016–2017) med projektet: How do teachers create communities of learning in the classroom?

Helle Jensen

Hon är fil.mag. i psykologi och är specialist inom psykoterapi och handledning, familjeterapeut och ordförande för Danish Society for the Promotion of Life Wisdom in Children. Hon arbetade som klinisk psykolog inom det danska skolsystemet mellan 1981 och 1994 och fortsatte att undervisa inom området relationskompetens (närvaro, medvetenhet och empati) för personer som arbetar med barn och ungdomar. Hon har undervisat utomlands sedan 1990. Hon började undervisa på ett program i Novosibirsk för lärare inom grundskola och gymnasium, och har sedan arbetat i flera europeiska länder, däribland Norge, Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Slovenien och Polen. Dessutom var hon förstelärare i ett tvåårigt internationellt utbildningsprogram i Tyskland och huvudhandledare för utvecklings- och forskningsprogrammet ”The Relational Competence Project” vid högskolan VIA. I detta program följdes lärarstudenter under sin fyraåriga utbildning och de fick, utöver sin ordinarie utbildning, handledning i relationskompetens.

www.trainingempathy.com

Katinka Gøtzsche

Hon är fil.mag. i dramaturgi och psykologi och har undervisat vid ett danskt gymnasium sedan 2006 samtidigt som hon coachade studenter med akademiska och sociala svårigheter. Hon har bred erfarenhet av att undervisa inom området relationskompetens med inriktning mot att utveckla närvaro, medvetenhet och empati hos personer som arbetar med barn och ungdomar. Hon arbetar i flera olika europeiska länder som Danmark, Norge, Tyskland, Österrike och Slovenien, och undervisar t.ex. i ett tvåårigt internationellt utbildningsprogram i Tyskland. Dessutom har hon undervisat i det storskaliga danska projektet ”Relational Competence Project” vid högskolan VIA i Århus för lärarstudenter. Inom ramen för programmet följdes studenter under sin fyraåriga utbildning där de, utöver den ordinarie utbildningen, fick handledning i relationskompetens, empati, närvaro och medvetenhet.

www.trainingempathy.com

Hilmar Dyrborg Laursen

Han är fil.mag. i pedagogik (uppsatsens titel: ”Relationship between theory and practice with reference to the development of professional competence”). Han har 21 års erfarenhet som lärare inom utbildningsteori vid VIA:s institution för lärarutbildning. Han har även bred erfarenhet av lärarutbildning och utveckling av läraryrket, t.ex. genom att delta i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Exempel på forsknings- och utvecklingsprojekt är: Utveckling av en modell för att stödja studenternas självständighet inom lärarutbildning (2014–2016); hur lärare skapar lärmiljöer i klassrummet (2016–2017).

Lise A. Réol

Hon är fil.mag. i psykologi. För närvarande arbetar hon som docent vid VIA och har åtta års erfarenhet av att undervisa i psykologi och särskilda behov. Hon har erfarenhet av forskning och utveckling inom utbildning, lärmiljöer, inlärning och kropp och rörelse i skolan. Hon deltog i utvecklings- och forskningsprojektet ”The Relational Competence Project” vid högskolan VIA. Detta innefattade ett fyrårigt samverkansprojekt där studenter, grundskole- och gymnasielärare, pedagoger och forskare medverkade under Helle Jensens ledning.