Fältstudier

För att kunna undersöka om HAND in HAND-programmen har positiv inverkan på elevernas och skolpersonalens SEI-kompetenser (och ett inkluderande klimat i klassrummet) kommer vi att mäta effekterna av i HAND in HAND-programmet genom fältstudier.

Efter en första mätning (HAND in HAND-utvärdering) av SEI-kompetenserna kommer en grupp elever (och deras skolpersonal, rektorer och annan skolpersonal) att ingå i HAND in HAND-programmet (i flera olika avseenden). När HAND in HAND-programmet avslutats kommer deltagande elevers och skolpersonalens SEI-kompetenser att jämföras med elever och skolpersonal som inte har deltagit i HAND in HAND-programmet.

Fältstudierna kommer att utföras på samma sätt i alla länder som deltar i HAND in HAND-fältstudien: Slovenien, Sverige, Kroatien och Tyskland. Strikta rutiner kommer att följas för sampling, genomförande av fältstudierna, utvärdering och kvalitetssäkring).

RESULTAT:

HAND in HAND-RIKTLINJER FÖR POLICYARBETE OCH PRAKTISK VERKSAMHET