Pedagoški inštitut (PI)

Kratek opis

Pedagoški inštitut (PI) je bil ustanovljen leta 1965 in je osrednja institucija za raziskovanje vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. PI izvaja temeljne raziskave ter razvojne in aplikativne projekte v vseh sektorjih vzgoje in izobraževanja. PI, kot javna služba, opravlja svojo dejavnost v okviru nacionalnega raziskovalnega programa (1999‒2019). Raziskovalci, zaposleni na inštitutu, redno objavljajo znanstvena dela z rezultati temeljnih raziskav in preglednih člankov, torej teoretičnih in empiričnih del, ki prispevajo k razvoju pedagoških teorij in pedagoške prakse. Na inštitutu deluje okoli 30 strokovnjakov iz različnih področij, ki pokrivajo različne teme in metodološke pristope raziskovanja na področju vzgoje in izobraževanja (pedagogika, andragogika, sociologija, psihologija, filozofija, antropologija, retorika in argumentacija, politične vede, …). Slednje omogoča Pedagoškemu inštitutu multidisciplinarni pristop in s tem pregled in odgovarjanje na raziskovalna vprašanja iz različnih perspektiv.

Preberi več: http://www.pei.si/

Partnerjeva vloga v projektu

PI je koordinator projekta ROKA v ROKI in je neposredno odgovoren za vodenje in upravljanje projekta ter v tem okviru tudi za vodenje in upravljanje raziskav na šolah in so-vodenje diseminacije in priprave političnih smernic. Kot koordinator projekta bo PI neposredno vključen v vse projektne dejavnosti.

Ekipa ROKA v ROKI:

Ana Kozina, vodja projekta

Ana je doktorica psiholoških znanosti, raziskovalka in vodja Centra za evalvacijske študije na Pedagoškem inštitutu ter docentka za psihologijo na Univerzi v Mariboru. Njeno raziskovalno delo vključuje presek pedagoške in razvojne psihologije s poudarkom na razvojnih trendih čustvenih in vedenjskih težav otrok in mladostnikov ter njihove umeščenosti v šolski prostor. Ima izkušnje načrtovanja in izvedbe preventivnih programov, ki slonijo na socialnem in emocionalnem učenju in je hkrati aktivno vključena v mednarodno raziskovalno skupino, ki raziskuje dejavnike pozitivnega razvoja mladih v Evropi. Trenutno poleg vodenja projekta ROKA v ROKI sodeluje še v raziskovalnih projektih: Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: Med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks (vodilna raziskovalka v študiji primera 2: Zagotavljanje pravičnosti z razvijanjem čustvenih in socialnih kompetenc dijakov ter njihovega blagostanja za višjo učno učinkovitost). Je aktivna članica programske skupine Edukacijske raziskave (2015‒2020), predsednica slovenskega društva raziskovalcev na področju vzgoje in izobraževanj SLODRE in članica uredniškega odbora Založbe Pedagoškega inštituta.

Maša Vidmar

Maša je doktorica psiholoških znanosti, raziskovalka na Pedagoškem inštitutu (Ljubljana, Slovenija) in docentka psihologije na Univerzi v Mariboru. Raziskovalno delo, ki ga opravlja, se uvršča na področji pedagoške in razvojne psihologije. Njena strokovna znanja zajemajo predvsem socialne in emocionalne vidike učenje in poučevanja, vključno z odnosno kompetenco in njenim merjenjem ter odnosom med socialnim vedenjem in učnimi dosežki. Njeni raziskovalni interesi segajo tudi na področje predšolske vzgoje. Poleg sodelovanja v projektu ROKA v ROKI sodeluje še v naslednjih nacionalnih in mednarodnih projektih, sofinanciranih s strani Evrope: (1) TITA projekt, ki obravnava tematiko zgodnjega opuščanja šolanja: vodenje raziskovalnega dela in (2) Le z drugimi smo, ki naslavlja socialne in državljanske kompetence strokovnih delavcev v izobraževanju: program profesionalnega razvoja učiteljev. Tesno sodeluje tudi z Eurydice Slovenija. Kot nacionalna strokovnjakinja za OECD in Eurydice pripravlja nacionalna poročila. Prav tako je članica nacionalne raziskovalne skupine Pedagoške študije (2015‒2020).

Urška Štremfel

Urška je doktorica politoloških znanosti (analiza politik). Del njenega raziskovalnega dela je povezan s Centrom za politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede na Univerzi v Ljubljani. Obilico izkušenj ima v raziskavah multikulturalizma, EU študijah, analizah politike, analizah izobraževalnih politik, analizah vpliva mednarodnih primerjalnih študij o izobraževalnih politikah in praksah, evalvacijah javnih politik, na dokazih temelječem izobraževanju, učenju politike, prenosu dobrih praks. Prav tako ima izkušnje z vodenjem različnih EU in nacionalnih projektov na področju izobraževanja (vključno z LLL in Erasmus+KA3 projektom s področja EU političnih inovacij in javnopolitičnih eksperimentov).

Tina Rutar Leban

Tina je doktorica psiholoških znanosti z izkušnjami v izvajanju različnih raziskovalnih projektov: Mednarodna raziskava o otrokovih pravicah, Evalvacija gimnazijskega izobraževanja v Sloveniji, Analiza nasilnega vedenja v Sloveniji od leta 1991, Vloga svetovalne službe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, Evalvacijska študija uspešnosti romskih učencev v osnovni šoli, Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah ‒ ESLC, Ustvarjalno povečevanje zavedanja in krepitev sposobnosti za zaposljivost in odpornost, TITA ‒ Sodelovanje ekipe proti zgodnjemu opuščanju šolanja: usposabljanje, inovativna orodja in ukrepi, Diferenciacija pouka za strokovni razvoj učiteljev in uspešnost učencev, itd. Ima tudi številne izkušnje s področja usposabljanj za učitelje in druge strokovne delavce.

  

Mojca Štraus

Mojca je doktorirala je na področju vzgoje in izobraževanja in ima izkušnje predvsem na področju vodenja in koordiniranja raziskav in institucije kot celote. Aktivno deluje na področju mednarodnih primerjalnih študij (OECD PISA, IEA TIMSS, PIRLS), statističnih analizah podatkovnih zbirk in podatkov o izobraževanju, pripravi metodoloških načrtov za raziskave  na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, nadzorovanju izvajanja raziskav s področja vzgoje in izobraževanja, izvajanju raziskav, vzorčenju in nadzorom postopkov vzorčenja, pripravi poročil o rezultatih raziskav. Hkrati je tudi predavateljica na usposabljanjih učiteljev.

  

Tina Vršnik Perše

Tina je doktorica pedagoških znanosti, zaposlena kot izredna profesorica na Pedagoški fakulteti na Univerzi v Mariboru in kot raziskovalka na Pedagoškem inštitutu. Ima obsežne izkušnje v usposabljanju učiteljev, izobraževanju študentov (bodočih učiteljev), vodenju projektov in evalvacijskih študij ter implementaciji raziskav kot podatkovni vodja (npr. TALIS), je članica raziskovalnih skupin v nacionalnih in mednarodnih projektih (npr. projekt TITA (LLP KA1) ‒ Sodelovanje ekipe proti zgodnjemu opuščanju šole: usposabljanje, inovativna orodja in ukrepi) in koordinatorka raziskav (npr. Nacionalna evalvacijska študija profesionalnega razvoja učiteljev v VET izobraževalnih programih). Njeno raziskovalno delo se osredinja na profesionalni razvoj učiteljev, učencev s posebnimi potrebami in inkluzijo. Trenutno je nosilka predmetov s področja splošne pedagogike na Pedagoški fakulteti UM, sodeluje v raziskovalnem projektu ROKA v ROKI ter v aplikativnem nacionalnem projektu “V objemu besed” kot vodja evalvacijske ekipe.

  

Ana Mlekuž

Ana je magistrica ekonomije in poseduje diplomo iz političnih ved. Njeno osrednje raziskovanje je področje finančne pismenosti. Zaposlena je kot raziskovalka na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani, kjer predvsem skrbi za javne dogodke inštituta (tiskovne konference, znanstvene konference, različne okrogle mize in druge dogodke) ter upravlja z inštitutsko spletno stranjo in profili socialnih medijev. Je tudi podatkovni vodja Mednarodne raziskave o državljanski vzgoji in izobraževanju (ICCS 2009) in Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah (ESLC 2011) ter opravlja statistične analize podatkov pridobljenih v mednarodnih študijah. Njena vloga v projektu je voditi aktivnosti nacionalne diseminacije.

  

Suzana Geržina

Suzana je magistrica socioloških znanosti in analiz družbenih politik Evrope z več kot 20-letnimi izkušnjami na različnih področjih izobraževanja, usposabljanja in mednarodnega sodelovanja tako v vladnih kot v nevladnih izobraževalnih sektorjih v Sloveniji in tujini. Od leta 2007 na Pedagoškem inštitutu upravlja različne projekte evropskih socialnih skladov (mednarodne študije, romske projekte, evalvacijske projekte itd.) in je odgovorna za finančno upravljanje drugih EU projektov (Erasmus in druge). V obdobju 1997‒2001 je bila vodja Nacionalnega observatorija za poklicno in strokovno izobraževanje Slovenije (znotraj Nacionalnega VET inštituta), ki je bil pod okriljem Evropske fundacije za usposabljanje – Torino. Kot vodja observatorija je bila odgovorna za pripravo poročil in analiz trga dela na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. V obdobju 2001‒2006 je sodelovala z Inštitutom za odprto družbo (OSI), kjer je vodila različne izobraževalne in mladinske projekte v jugovzhodni Evropi in širše.

Manja Veldin

Manja je univerzitetna diplomirana psihologinja (naslov teze: “Povezanost izvršilnih funkcij s strategijami reševanja osnovnih računskih nalog” – študija z očesnim sledilcem) in raziskovalka na Pedagoškem inštitutu (Ljubljana, Slovenija). Trenutno sodeluje tudi na projektu “Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov” in s Centrom za psihodiagnostična sredstva. Prav tako je sodelovala v študiji “Kvaliteta življenja bolnikov po presaditvi ledvice”.