Educational Research Institute (ERI)

Kortfattad beskrivning

Educational Research Institute (ERI) grundades 1965 och är en central institution i Slovenien för forskning inom utbildning. Vid institutet bedrivs grundforskning, utvecklingsarbete och olika projekt kring frågor inom samtliga områden inom utbildningsvetenskap och angränsande ämnesområden. ERIs verksamhet bedrivs som en samhällsservice inom ramen för det nationella forskningsprogrammet (1999–2019). Institutets forskare publicerar artiklar om forskningsämnen och vetenskapliga arbeten med resultat från den forskning som bedrivs vid ERI i form av teoretiska och empiriska texter vilka bidrar till att utveckla teorier kring utbildning. Vid institutet arbetar 30 olika experter från flera utbildningsområden vilka omfattar olika forskningsområden och forskningsmetoder inom utbildningsforskning (pedagogik, andragogik, sociologi, psykologi, filosofi, antropologi, retorik och argumentation, statsvetenskap). Denna bredd gör det möjligt för ERI att ha ett tvärvetenskapligt angreppssätt och bidrar till att forskningsproblem och ämnen belyses ur olika synvinklar.

Partnerns roll i projektet

ERI är samordnande partner i HAND in HAND-projektet och är därför direkt ansvarig för ledning och fältstudier. I egenskap av projektsamordnare är institutet direkt involverat i samtliga delar av de aktiviteter som ingår i projektet.

Läs mer: http://www.pei.si/

HAND in HAND-teamet:

Ana Kozina, projektledare

Hon är fil.dr i psykologi och är både forskare och rektor för Centre for Evaluation Studies vid Educational Research Institute. I sin forskning studerar hon samspelet mellan utbildnings- och utvecklingspsykologi med inriktning mot utvecklingstrender som rör barns och ungdomars känslo- och beteendemässiga svårigheter. Hon har erfarenhet av planering och ledning av förebyggande program inom ramen för social och emotionell inlärning och arbetar aktivt inom den internationella gruppen Positive Youth Development i Europa. För närvarande leder hon HAND in HAND-projektet och arbetar också i forskningsprojektet:  Neoliberalism in the European Higher Education Area: Between the Efficiency and Equity of Slovenian Education Policies and Practices (fallstudie 2: Ensuring equity through developing students’ social and emotional competencies and their well-being for greater efficacy). Hon är även aktiv medlem i forskargruppen Educational Studies (2015–2020) och medlem i redaktionsrådet för Educational Research Institute Press.

Maša Vidmar

Hon är fil.dr i psykologi och arbetar som forskare vid Educational Research Institute (Ljubljana, Slovenien) och är docent i psykologi vid universitetet i Maribor. Hennes expertis ligger inom relationskompetens och mätning av relationskompetens där hon har nära samarbete med VIA-högskolan i Danmark. För närvarande arbetar hon som vetenskaplig samordnare och ledande forskare i LLL-projektet TITA som behandlar avbruten skolgång. Maša arbetar också med sekundära analyser av internationella komparativa kunskapsmätningar, en studie av ungas attityder till kunskap, utbildning, skolundervisning, livslångt lärande, och hon genomför workshops för förskollärare och lärare. Hon är också deltidsmedlem i Eurydice Slovenia.

Urška Štremfel

Hon är fil.dr i policyanalys och statsvetenskap. Som en del av hennes forskning samarbetar hon även nära centret för statsvetenskaplig forskning vid fakulteten för samhällsvetenskap vid universitetet i Ljubljana. Hon har erfarenhet av forskning inom mångkulturalism, EU-studier, politisk analys, utbildningspolitik, effekter av internationella komparativa bedömningar av utbildningspolitik och praktik, utvärdering av offentlig politik, evidensbaserad utbildning, lärandet om politiska beslut samt erfarenheter från implementering av politiska åtgärder. Hon har erfarenhet av ledning av olika EU-projekt och nationella projekt inom utbildning (inklusive LLL- och Erasmus+ KA3-projekt inom EU:s innovationspolitik).

Mojca Štraus

Hon är fil.dr i utbildningsforskning och har god erfarenhet inom ledning och samordning av internationella komparativa studier (OECD PISA – nationell projektledare, IEA TIMSS, PIRLS); statistiska analyser av databaser och utbildningsdata; arbete med  implementeringsdesign för utbildningsforskning inom landet, forskningsledare inom utbildningsforskning; genomförande av forskning; utformning av sampling och övervakning av samplingsrutiner och rapportering av resultat; föreläsare vid lärarutbildningar; ledare för forskningsprojekt.

  

Tina Vršnik Perše

Hon är fil.dr i pedagogik, docent vid utbildningsvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Maribor och forskare vid institutet för utbildningsforskning. Hon har stor erfarenhet av lärarutbildning, utbildning av lärarstudenter, projektledning och forskning som dataansvarig (t.ex. TALIS), medlem i forskningsteam i nationella och internationella projekt (t.ex. TITA-projektet (LLP KA1) – teamsamverkan för att begränsa avbruten skolgång: Training, innovation, tools and actions) och forskningssamordnare (t.ex. nationell utvärdering av lärarfortbildning inom VET-utbildningsprogram). Hennes forskning är inriktad mot fortbildning av lärare, elever med särskilda behov och delaktighet. För närvarande arbetar hon som föreläsare inom allmänpedagogik vid utbildningsvetenskapliga fakulteten UM, med forskningsprojektet HAND in HAND samt som ledare för utvärderingsteamet för det tillämpade nationella projektet ”Embraced by words”.

  

Ana Mlekuž

Hon är fil.mag. i ekonomi och fil.kand. i statsvetenskap. Hon arbetar som forskare vid Educational Research Institute (ERI) i Ljubljana. Hennes forskning är inriktad motförståelse av finansiell information. Dessutom sköter hon ERI:s offentliga evenemang (presskonferenser, vetenskapliga konferenser, olika seminarier och andra evenemang). Hon ansvarar för ERI:s profiler i sociala medier och ERI:s webbplats. Hon är även dataansvarig för International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2009) och dataansvarig för European Survey on Language Competences (ESLC 2011). Hon genomför även statistiska dataanalyser från internationella kunskapsundersökningar. I projektet ansvarar hon för att sprida information om all aktiviteter i forskningsprojektet.

  

Suzana Geržina

Hon har en masterexamen i sociologi och analys av europeisk socialpolitik och har över 20 års arbetserfarenhet inom olika områden för utbildning, undervisning och internationell samverkan inom både statlig och icke-statlig utbildning i Slovenien och utomlands. Sedan 2007 har hon varit ledare för olika projekt vid institutet för European Social Funds (internationell studier, rom-projekt, utvärderingsprojekt osv.) och har varit ansvarig för den ekonomiska ledningen för andra EU-projekt (Erasmus med flera). Mellan 1997 och 2001 var hon direktör för National VET Observatory Slovenia (inom National VET Institute), som hörde till European Training Foundation – Torino, som ansvarar för det förberedande arbetet för VET och arbetsmarknadsrapporter och analyser i Slovenien. Mellan 2001 och 2006 var hon verksam vid Open Society Institute, ledde olika OSI-relaterade utbildnings- och ungdomsprojekt i sydöstra Europa och på andra platser.

Manja Veldin

Hon är fil.kand. i psykologi (titel på uppsatsen: ”Connection between executive functions and strategies in solving basic arithmetic tasks” – an eye-tracking study) och är forskare vid Educational Research Institute (Ljubljana i Slovenien). För närvarande arbetar hon i projektet ”Explaining effective and efficient problem solving of the triplet relationship in science concepts representations” och samarbetar med centret för psykodiagnostisk bedömning. Hon har även arbetat med studien “The quality of life of patients after kidney transplantation”.